Na tejto stránke máme pre Vás pripravené technické informácie o sklonoch striech a plných debneniach:

 1. Kladačský plán
 2. Sklon strechy
 3. Pripevnenie škridiel
 4. Presiakavosť krytiny
 5. Plné debnenie, izolácia plného debnenia, podklad
 6. Typy plných debnení
 7. Strešná lata a kontralata

Kladačský plán

Strešnú krytinu v prípade škridiel Rundo a Zenit treba pokladať na väzbu; odporúča sa posun o 1/4 škridly v prípade Runda a posun o 1/2 škridly v prípade Zenitu.

Vlčanku, Danubiu, Coppo 2018 a Synus nie je nutné pokladať vo väzbe.

Sklon strechy

Na strechy pokryté škridlami Vlčanka, Danubia alebo Coppo so sklonom pod 22 stupňov treba dávať plné debnenie, izoláciu plného debnenia a podklad. Rovnaké stavebné opatrenie vyžadujú aj niektoré strechy nad 22 stupňov.

Strechy pokryté škridlami Rundo alebo Zenit so sklonom pod 27 stupňov vyžadujú vyššie uvedené opatrenia (pložné debnenie, izoláciu, podklad).

Odbornú pomoc v prípade použitia plných debnení bližšie nájdete v Montážnom návode.

Pripevnenie škridiel

Strešná krytina vybavená betónovými škridlami:

 • so sklonom pod 45 stupňov nepotrebuje žiadne pripevnenie škridiel, pretože hmotnosť strešnej krytiny sám o sebe zabezpečuje istotu proti búrkam.
 • so sklonom 45 až 60 stupňov treba prichytiť klincom alebo príchytkou každú druhú škridlu.
 • so sklonom nad 60 stupňov každá škridla má byť prichytená.

Presiakavosť krytiny

Princíp fungovania presiakavosti
Presiakavosť krytiny ovplyvňuje sklon strechy. Čím strmšia je strecha, tým menej vody sa dostane pod strešnú krytinu a opačne. Voda sa pod strešnou krytinou odparí, odchádza von cez odvetrávacie škridly a tým nespôsobí škody na strešnej konštrukcií. Strechy s nízkym sklonom potrebujú plné debnenie, aby sa voda pretekajúca cez škridly do vnútra strešnej konštrukcie čím skôr odparila.

Nepresiakavosť krytiny je možné stupňovať na základe inštrukcií montážneho návodu.

Plné debnenie, izolácia plného debnenia, podklad

Je veľmi dôležité, aby každé podkrovie a povala boli pripravené s kvalitným plným debnením, izoláciou plného debnenia. Na vytvorenie plného debnenia sa dajú použiť iba vyskúšané, overené a na tieto účely vytvorené materiály.

Plné debnenie, jeho izoláciu, treba stanoviť vopred počas plánovania. Na tento účel slúži aj publikácia Montážny návod s podrobnými technickými detailmi o vyššie uvedenej tematike. Odlišné realizovanie plného debnenia je možné len so súhlasom projektanta, na základe stavebného denníka a podľa dodržania pokynov Montážneho návodu.

Typy plných debnení

Na vytvorenie plného debnenia sa dajú použiť iba vyskúšané, overené a na tieto účely vytvorené materiály.

Sieťovo vystužená fólia, kvôli jej vlastnostiam priepustnosti pary, sa nesmie bezprostredne dostať do kontaktu, na veľkej ploche, so stavebnými konštrukciami citlivými na vlhkosť (tepelná izolácia). Pod sieťovo vystuženými fóliami treba každopádne vytvoriť prevetrávaný priestor. Obojstranné prevetrávanie je potrebné zabezpečiť pri nárožiach, úžľabiach, prelomoch strechy. Treba si dať pozor aj na to, aby po pokrývačských prác nezamurovali odvetrávacie otvory, resp. aby hrúbka vzdušného priestoru medzi tepelnou izoláciou a polným debnením zostala v odchýlke podľa predpisov.

Paropriepustné fólie nie sú závislé od pary a od priameho kontaktu so stavebnými konštrukciami citlivými na vlhkosť, pretože tieto fólie kvôli špeciálnej povrchovej štruktúre prepustia paru po celej dĺžke fólie. Paropriepustné fólie môžu byť pripevnené na tepelnú izoláciu, niektoré jej typy aj na laty. V tomto prípade netreba vytvoriť ďalšiu prevetranú vrstvu vzduchu, tým sa zníži počet prípadných chýb a zjednoduší sa aj tvorba jednotlivých konštrukčných uzlových bodov. V prípade podkroví alebo podobných typov konštrukcií odporúčame používať paropriepustné fólie distribuované spoločnosťou Mediterran Slovakia s.r.o..

Počas realizovaní striech a používaní vyššie uvedených typov fólií treba dodržiavať predpisy v montážnom návode a výrobcom stanovený manuál.

Strešná lata a kontralata

Kvalita strešných lát musí byť v súlade s normou STN 730035 I. triedy. Drevený materiál musí byť :

 • dobrej kvality,
 • so zachovaním tvaru,
 • odolný proti vonkajším poškodeniam,
 • odporúča sa aj chemické ošetrenie lát proti hmyzom a plesni.

Kontralata

Strešné laty a kontralaty treba pripevniť na drevené, oceľové a železobetónové trámy. Týmto bezpečným spôsobom je si investor istý, že nemusí rátať so škodlivými účinkami netransparentných materiálov.

Okrem kvality kontralaty je najdôležitejšia jej prierez. Pri malom priereze sa kontralaty medzi krokvami ohnú a spôsobia konštrukčné a estetické problémy. Preto investorom odporúčame, aby kontralaty s menším prierezom, ako sú uvedené v tabuľke, nepoužívali na strešné konštrukcie:

Vzdialenosť osi krokvy (cm) Prierez laty (mm)
do 80 30/50
medzi 80-100 40/50
medzi 100-120 50/60 rezaním na mieru

! Osová vzdialenosť krokiev nad 120 cm sa neodporúča !

Pri zabudovaní plnej fólie je potrebné aj latovanie z kontralát, aby bola vytvorená vyhovujúca vetracia vzduchová medzera. Požadované množstvo vzduchu závisí od:

 • tvaru škridly,
 • sklonu strechy
 • a od dĺžky krokvy.

Tieto faktory ovplyvnia tlakový rozdiel medzi vstupným (odkvap) a výstupným bodom (hrebeň).

Dodržiavanie veľkosti vzduchových medzier /viď tabuľku/ je odporúčané. V opačnom prípade môžu nastať problémy súvisiace s parotechnikou, ktoré dlhodobo môžu poškodiť strešnú konštrukciu.

Vlčanka, Danubia, Coppo 2018

Dĺžka krokvy Najmenšia odporučená vetracia vzduchová medzera (hrúbka kontralaty), ak sklon strechy je
16°-22° 22°-30° nad 30°
do 10 m 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm
medzi 10 a 15 m 6,5 cm 5,0 cm 5,0 cm
medzi 15 a 20 m 10,0 cm 6,5 cm 5,0 cm

Uvádzané hodnoty sú smerodajné, ktoré nie vždy korešpondujú s kontralatami dostupnými v obchodoch!

Rundo, Zenit

Dĺžka krokvy Najmenšia odporúčaná vetracia vzduchová medzera (hrúbka kontralaty), ak sklon strechy je
25°-30° 30°-35° 35°-45° nad 45°
do 10 m 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm
medzi 10 a 15 m 6,0 cm 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm
medzi 15 a 20 m 8,0 cm 6,0 cm 5,0 cm 5,0 cm

Odporúča sa použiť hrubšie kontralaty v prípade škridiel Rundo, Zenit, Danubia a Coppo 2018 kvôli tvaru škridly.
Uvádzané hodnoty sú smerodajné, ktoré nie vždy korešpondujú s kontralatami dostupnými v obchodoch!

Vzdialenosti lát k správnemu pokrývaniu

Pri určení vzdialenosti lát k správnemu pokrývaniu treba brať do ohľadu, že uvedené hodnoty krycích šírok vznikajú sčítaním dĺžky krokvy a rastu dĺžky vyplývajúc z hrúbky kontralaty. Táto hodnota môže byť v prípade strmých striech pri kontralate s hrúbkou 50 mm až 8 cm!

V nasledujúcej tabuľke sme uviedli rast vzdialenosti lát v štyroch prípadoch v závislosti od sklonu strechy:

Výška kontralaty ( mm ) Nárast dĺžky v cm pri sklone
15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
50 1,34 1,82 2,32 2,88 3,50 4,18 5,00 5,96 7,14 8,66
60 1,61 2,18 2,80 3,46 4,20 5,04 6,00 7,15 8,57 10,39
70 1,88 2,55 3,26 4,04 4,90 5,87 7,00 8,34 10,00 12,12