V prípade rôznych strešných krytín môžeme skúmať ich vzťah k ochrane životného prostredia. Toto ukazuje nasledujúca tabuľka. Z porovnania vyplýva – popri iných materiáloch strešných krytín – spotreba energie, emisie CO2 pri výrobe, hodnota záťaže odpadu výroby na prostredie, resp. ich celkový ekologický stav.

Prieskum pôsobenia výroby strešných krytín na životné prostredie, interpretovaný na ich životný cyklus:

Názov materiálu Energia Záťaž prostredia Celkové hodnotenie (kv_číslo)
PET (kWh/m2) PET (kv_podčíslo) CO2eq(g/m2) CO2eq(kv_podčíslo) SO2eq(g/m2) SO2eq(kv_podčíslo)
Tŕstie 8,775 3 -71955 3 122,175 2 2,67
Drevené šindle 14 3 -16156 3 27,3 3 3,00
Prírodná bridlica 3 2 2 2,33
Pálené škridly 50 2 17500 2 61 2 2,00
Betónové škridly 10,56 2 6336 3 22,08 3 2,67
Hliníkové platne 615,6 0 113297,4 0 820,8 0 0,25
Oceľové platne 123 1 30592,5 1 156,675 1 1,00
Syntetická bridlica 54,72 2 19036,8 2 75,744 2 2,00
Bitúmenové šindle 70 2 5240 3 32,45 2 2,00
Umelohmotné platne 1 1 1 1,00

Zdroj: www.foek.hu

Stupne odporúčania určené na základe čísiel kv (kvalitatívne):

  • 3: Veľmi odporúčané
  • 2: Napriek menším nevýhodám odporúčané
  • 1: Pre významné nevýhody neodporúčané
  • 0: Radšej sa vyhnúť
  • – : Informácie nie sú k dispozícii

Podľa výsledkov skúmania vplyvu výroby strešných krytín na životné prostredie, je výroba betonových škridiel z hľadiska spotreby energie a záťaže životného prostredia (emisie oxidu uhličitého a oxidu siričitého) na druhom mieste spolu tŕstím.

Je čas myslieť na betónové škridle ako na šetrné k životnému prostrediu!