1. Úvod

Účelom tohto oznamu o spracovaní osobných údajov (ďalej len: „Oznam“) je poskytnúť Vám podrobné informácie ohľadom praxe týkajúcej sa spracovania údajov v súvislosti so službami (kontaktný formulár) spoločnosti Mediterran Slovakia s.r.o. (sídlo: Veľká Farma, 925 84 Vlčany; identifikačné číslo organizácie /IČO/: 36 537 420; ďalej len: „Mediterran Slovakia s.r.o.“) dostupnými na adrese https://www.terran.sk, resp. v súvislosti s objednávkami vo Webshope spoločnosti.

V spoločnosti Mediterran Slovakia s.r.o. kladieme dôraz na ochranu Vašich osobných údajov, a rešpektovanie práva klientov na informačné sebaurčenie je pre nás prioritou. Spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o. spracováva osobné údaje dôverne a spĺňa všetky nevyhnutné bezpečnostné, technické a organizačné požiadavky ktoré zaručujú bezpečnosť osobných údajov. Mediterran Slovakia s.r.o. spracováva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov GDPR) ako aj s ďalšími legislatívnymi ustanoveniami.

Odporúčame Vám, aby ste si pozorne prečítali tento Oznam a oboznámili sa tak so všetkými skutočnosťami a informáciami ohľadom spracúvania osobných údajov. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, no môže sa stať, že zadanie niektorých údajov je povinné alebo nevyhnutné, označujú sa symbolom (*). Takéto údaje sú potrebné z hľadiska poskytovania objednanej služby. Pokiaľ sa rozhodnete, že nám takéto údaje neposkytnete, môže sa stať, že Vám niektoré služby nebudeme môcť poskytnúť.
Pre prehliadanie webového portálu sa samozrejme poskytnutie osobných údajov samozrejme nevyžaduje.

2. Kto sme?

Názov správcu/spracúvateľa údajov: Mediterran Slovakia s.r.o.
Sídlo: Veľká Farma, 925 84 Vlčany
Identifikačné číslo organizácie /IČO/: 36 537 420
e-mail:
telefón: +421 31 779 49 42
Po dôslednom zvažovaní problematiky sa spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o. rozhodla, že nevymenuje osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov.

3. Na ktoré služby a osoby sa Oznam vzťahuje?

Platnosť Oznamu sa vzťahuje na užívateľov, ktorí navštívia webovú stránku terran.sk, resp. si na nej objednajú určitú službu, ako aj na spracúvanie osobných údajov osôb, ktoré si zakúpili produkty spoločnosti Mediterran Slovakia s.r.o. (ďalej len: „Klient“).

4. Z akých dôvodov a ako spracúvame Vaše osobné údaje?

4.1 Získavanie kontaktov
Účel spracúvania osobných údajov: ak Klient na webovej stránke terran.sk v súvislosti s vyhľadávaním informácií o záruke, vyhotovení, produktoch, objednávkach či strešných doplnkoch alebo akýchkoľvek iných informácií vyplní kontaktný formulár, budú osobné údaje, ktoré v ňom poskytol spracúvané výlučne za účelom odpovede na zadaný dopyt.
Právny základ spracúvania údajov: Dobrovoľný informovaný súhlas Klienta.
Okruh spracúvaných osobných údajov: Osobné údaje zadané Klientom.
Doba spracúvania údajov: 90 dní od poskytnutia odpovede.
Prenos údajov (adresáti): Osobné údaje klienta poskytnuté v kontaktnom formulári môžu byť sprístupnené aj spoločnosti [Y-collective Kft] (adresa: [7633 Pécs, ulica Kőrösi Csoma Sándor 1. C. ép]), ktorá zabezpečuje technickú prevádzku webstránky.

4.2 Plnenie objednávok
Účel spracúvania osobných údajov: Náš Webshop je sprístupnený výlučne našim zmluvným partnerom. Klientove objednávky produktov spoločnosti Mediterran Slovakia s.r.o. sa však na základe našich Všeobecných zmluvných podmienok uskutočňujú („VZP“) vždy prostredníctvom nášho webshopu v spolupráci s našim partenrom („Partner“), ktorý vybavuje objednávky.

Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s objednávkou spracúvame prostredníctvom Partnera výlučne z hľadiska plnenia objednávky a sledovania jej stavu. Prostredníctvom e-mailu Vám zašleme potvrdenie Vašej objednávky a na poskytnutom telefónnom čísle Vás budeme informovať o stave objednávky.

Právny základ spracúvania údajov: Oprávnený záujem spoločnosti Mediterran Slovakia s.r.o. a Partnera.

Oprávnený záujem spoločnosti Mediterran Slovakia s.r.o. a Partnera: Zmluvné plnenie objednávky Klienta.

Okruh spracúvaných osobných údajov: Osobné údaje Partnera poskytnuté vo Webshope: doručovacia adresa, meno príjemcu tovaru, meno kontaktnej osoby, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa pre sledovanie zásielky, resp. identifikačné číslo objednávky automaticky generované našou spoločnosťou.

Doba spracúvania údajov: 5 rokov od vykonania objednávky. Ak má Klient záujem o záručný list, 5 rokov od vypršania záruky.

Prenos údajov (adresáti): Osobné údaje poskytnuté vo Webshope môžu byť sprístupnené nasledovným spoločnostiam ako spracovateľom/správcom údajov:

 • Spoločnosť zabezpečujúca technickú prevádzku webstránky [Y-collective Kft.] (adresa: [7621 Pécs, Kazinczy u. 2])
 • Subdodávateľ vykonávajúci doručovanie (spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o. spravidla pri doručovaní objednávok spolupracuje s doručovateľmi uvedenými na tomto linku.
 • Spoločná správa údajov: Vzhľadom na správu údajov spadajúcu pod tento bod sa Partner a spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o. považujú za spoločného správcu/spracovateľa údajov, nakoľko spoločne určujú účel spracúvania údajov (plnenie služieb spojených s predajom tovaru na základe objednávky Klienta). O podrobnostiach správy/spracúvania údajov spadajúcich pod tento bod poskytuje Klientovi informácie predovšetkým Partner, no Klient sa so svojimi otázkami môže pochopiteľne obrátiť aj na spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o. Pri spoločnej správe/spracúvaní osobných údajov zodpovedajú za zákonnosť spracúvania údajov obaja spracovatelia údajov. Ak v súvislosti s dohodou o spoločnej správe/spracúvaní osobných údajov chcete získať ďalšie informácie, prosím obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktov uvedených v bode 2 tohto Oznamu.

Klient má za každých okolností právo ohradiť sa voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu. Pre získanie ďalších informácií si prosím prečítajte bod 7.6.

4.3 Vystavenie záručného listu a posudzovanie reklamácií
Účel spracúvania osobných údajov: Pri kúpe tovaru spoločnosti Mediterran Slovakia s.r.o. získava Klient v zmysle ustanovení VZP 50 ročnú záruku. Pre účely vystavení záručného listu, resp. pre účely prípadných záručných opráv spracúvame osobné údaje Klientov.

Právny základ spracúvania údajov: Plnenie zmluvy vzniknutej medzi Klientom a spoločnosťou Mediterran Slovakia s.r.o.

Okruh spracúvaných osobných údajov: Osobné údaje poskytnuté zo strany Klienta (napr.: fakturačné údaje, kontaktné údaje).

Doba spracúvania údajov: 5 rokov od uplynutia záručnej doby uvedenej v záručnom liste.

4.4 Newsletter (direkt marketing)
Spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o. prostredníctvom newsletter-a zasiela marketingové informácie tým záujemcom, ktorý k tomu poskytli výslovný súhlas. Výslovný súhlas je možné poskytnúť rôznymi spôsobmi, napríklad prihlásením sa na odoberanie na niektorej z našich webstránok, prostredníctvom procesu uzatvárania zmlúv, alebo pri osobnej registrácii.

Klient je oprávnený kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas v súvislosti so zasielaním newsletter-a. Môže tak urobiť kliknutím na link uvedený v spodnej časti zaslaného newsletter-a.

Účel spracúvania osobných údajov: zasielanie e-mailov obsahujúcich aj elektronické reklamné materiály záujemcom, informovanie o aktuálnych ponukách.

Právny základ spracúvania údajov: Dobrovoľný informovaný súhlas Klienta.

Okruh spracúvaných osobných údajov: Osobné údaje poskytnuté Klientom, dátum a čas prihlásenia na odber, IP adresa, údaje o užívateľskej interakcii (napr. otváranie listov).

Doba spracúvania údajov: Newsletter zasielam Klientovi do doby, kým sa klient neodhlási z jeho odoberania.

Zahraničný prenos údajov (adresáti): Spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o. zasiela e-maily obsahujúce newsletter prostredníctvom služby MailerLite (https://www.mailerlite.com/)

Vykonávame automatizované rozhodovanie alebo profilovanie?

Spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o. ohľadom osobných údajov Klienta vykonáva profilovanie prostredníctvom prostriedkov uvedených v Ozname o používaní súborov cookie. Pre dôkladné oboznámenie sa s účelom a metódami profilovania si prosím prečítajte náš Oznam o používaní súborov cookies.

5. Aké súbory cookie používame?

Webová stránka.sk používa súbory cookie. S typom súborov cookie, ich funkciách ako aj údajoch, ktoré zbierajú, resp. životnosti súborov cookie sa môžete podrobne oboznámiť v Ozname o používaní súborov cookie na linku dostupnom tu (https://terran.sk/oznam-o-pouzivani-suborov/).

6. Aké práva sa vzťahujú na Klienta?

Na základe článkov 15-20 nariadenia GDPR je Klient v súvislosti so svojimi osobnými údajmi, ktoré sú v správe spoločnosti Mediterran Slovakia s.r.o. oprávnený

 1. k prístupu ku svojim osobným údajom;
 2. požiadať o opravu/úpravu svojich osobných údajov;
 3. požiadať o vymazanie svojich osobných údajov;
 4. požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
 5. ohradiť sa voči spracúvaniu svojich osobných údajov, pokiaľ je spracúvanie vykonávané za účelom oprávneného záujmu spoločnosti Mediterran Slovakia s.r.o. alebo tretej osoby, resp. za účelom priameho marketingu (pozri bod 4.4);
 6. získať svoje osobné údaje a presunúť ich inému správcovi/spracovateľovi údajov, ak k tomu existujú právne predpoklady (právo na presun údajov, pozri bod 7.7);
 7. stiahnuť svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak k spracúvaniu jeho osobných údajov došlo na základe jeho informovaného súhlasu.

6.1 Ako si Klient môže uplatniť svoje práva?
Klient sa môže ohľadom uplatnenia svojich práv obrátiť na kontakty uvedené v bode 2., v prípade Spoločnej správy údajov (nákup) sa môže obrátiť aj na príslušného Partnera (podrobnejšie informácie sú uvedené v ozname o spracúvaní osobných údajov dodaným zo strany Partnera). Spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o. a Partner bez zbytočného odkladu, no obyčajne najneskôr mesiac od doručenia žiadosti poskytnú Klientovi informácie o opatreniach vykonaných na základe žiadosti. Pokiaľ spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o. alebo Partner nevykonajú opatrenia bez zbytočného odkladu, no najneskôr do mesiaca od doručenia žiadosti, poskytnú odôvodnenie ich nevykonania.

Ak má Klient výhrady voči poskytnutej odpovedi alebo opatreniam vykonaným spoločnosťou Mediterran Slovakia s.r.o. alebo Partnerom, môže si uplatniť právne prostriedky uvedené v bode 8.

6.2 Právo na prístup
Klient je oprávnený získať od spoločnosti Mediterran Slovakia s.r.o. spätnú väzbu o tom, či prebieha spracúvanie jeho osobných údajov. Ak spracúvanie údajov prebieha, Klient je oprávnený získať prístup ku svojim osobným údajom, resp. získať informácie o okolnostiach súvisiacich so spracúvaním.

6.3 Úprava
Klient je oprávnený požiadať spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o., aby bez zbytočného odkladu vykonala úpravu nepresných osobných údajov, resp. ich doplnenie.

6.4 Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“)
Klient je oprávnený požiadať spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o., aby bez zbytočného odkladu vymazal jeho osobné údaje, ak na to existuje niektorý z nasledovných predpokladov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, pre ktoré boli zozbierané;
 2. ak dôjde k stiahnutiu informovaného súhlasu a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
 3. Klient má výhrady voči spracúvaniu údajov na základe oprávneného záujmu a neexistuje žiadny prioritný právny dôvod na ich ďalšie spracúvanie, resp. sú spracúvané za účelom priameho marketingu a Klient má výhrady voči ďalšiemu spracúvaniu svojich osobných údajov;
 4. ak spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o. spracúva osobné údaje protiprávne;
  ak je na základe právnych dôvodov nutné vymazať osobné údaje.
 5. Spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o. nevymaže údaje, ak to umožňuje rozhodné právo, napríklad ak spracúvanie údajov prebieha v súvislosti s predkladaním, uplatnením alebo ochranou právnych nárokov.

6.5 Právo na obmedzenie spracúvania údajov
Za určitých stanovených okolností sme povinný na žiadosť klienta obmedziť rozsah používania jeho osobných údajov. V takom prípade môžeme Klientove osobné údaje používať len na obmedzené účely v súlade s právnymi predpismi.

6.6 Právo namietať
Klient je oprávnený z akýchkoľvek osobných dôvodov kedykoľvek vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov spoločnosťou Mediterran Slovakia s.r.o. za účelom oprávneného záujmu. V takom prípade spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o. nie je ďalej oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutej osoby, s výnimkou prípadov, kedy preukáže, že spracúvanie údajov je nevyhnutné kvôli takým právnym dôvodom, ktoré sú v porovnaní s právami, záujmami a slobodami Klienta prioritné, alebo ktoré súvisia s predkladaním, uplatnením alebo ochranou oprávnených nárokov.

6.7 Právo na prenos dát
Ak tým nedôjde k porušeniu práv a slobôd iných osôb, Klient je oprávnený získať svoje osobné údaje v členenom, rozšírenom elektronickom formáte, resp. vyzvať Mediterran Slovakia s.r.o., aby tieto údaje odoslala priamo inému spracovateľovi údajov, ak

 1. sa spracúvanie údajov zakladá na informovanom súhlase Klienta, alebo ej nevyhnutné z hľadiska plnenia takých zmlúv, v ktorých Klient vystupuje ako jedna zo zmluvných strán, alebo sú nevyhnutné pre vykonanie opatrení požadovaných Klientom ešte pred uzavretím zmluvného vzťahu;
 2. spracúvanie údajov prebieha automaticky, teda prostredníctvom informatického systému a nie v papierovej/tlačenej podobe.

7. Aké opravné prostriedky má Klient k dispozícii?

Pokiaľ Klient nesúhlasí s odpoveďou alebo opatreniami spoločnosti Mediterran Slovakia s.r.o. alebo Partnera, je oprávnený podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov /Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky/ (adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; telefón: +421 2 32 31 32 14; e-mail:).

8. Čo znamenajú pojmy uvedené v Ozname a ktoré princípy sú najdôležitejšie?

 

8.1 Najdôležitejšie pojmy
spracúvanie údajov”: je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;

sprostredkovateľ”: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (v tomto prípade Mediterran Slovakia s.r.o.);

prevádzkovateľ”: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov (v tomto prípade Mediterran Slovakia s.r.o.);

porušenie ochrany osobných údajov”: je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim (napr. neoprávnený prístup k účtu vo webshope);

osobné údaje”: sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“) ;

dotknutá osoba”: identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

9. Princípy ochrany osobných údajov spoločnosti Mediterran Slovakia s.r.o.

Spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o., ako prevádzkovateľ nesie zodpovednosť za dodržiavanie nasledovných princípov:

 • • Osobné údaje musia byť spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“) ;
 • • osobné údaje môže získavať na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi („obmedzenie účelu”);
 • • spracúvanie musí byť primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov“) ;
 • • osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť“);
 • • osobné údaje musí uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú („minimalizácia uchovávania ”);
 • • osobné údaje musí spracúvať spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení („integrita a dôvernosť“).

10. Možné zmeny/úpravy Oznamu

Spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o. je oprávnená vykonať zmeny/úpravy tohto Oznamu a jeho príloh. V takom prípade Mediterran Slovakia s.r.o. zverejní aktualizovanú verziu Oznamu, preto Vás žiadame, aby ste z času na čas navštívili našu webovú stránku. Okrem toho spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o. bude vždy adekvátne informovať o podstatných zmenách/úpravách.

Nastavenie predvoľby ochrany osobných údajov

Potrebné

Potrebné súbory cookies pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

wordpress-settings-{X}, wordpress-settings-time-{X}, gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

Preferenčné

Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

gdpr[privacy_bar], yco-visitor-group, terran-favourites

Výkonnostné

Výkonnostné súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú internetové stránky, napríklad na ktorú stránku návštevníci chodia najčastejšie. Tieto cookies slúžia k zlepšeniu fungovania internetových stránok.

_ga, _gat, _gid, 1P_JAR, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID, _ceg.s, _ceg.u, _ceir, mf_user, act, c_user, datr, fr, sb, wd, xs, presence, _pin_unauth
_ga, _gat, _gid, 1P_JAR, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID
_ceg.s, _ceg.u, _ceir
_ga, _gid, mf_user
act, c_user, datr, fr, sb, wd, xs, presence
_pin_unauth