Vyhlásenie o ochrane osobných údajov aplikácie „Terran kalkulátor” (Kalkulátor nákladov na strechu) spoločnosti Terran Slovakia s.r.o.

Spoločnosť Terran Slovakia s.r.o. (ďalej len: Poskytovateľ) poskytuje aplikáciu s názvom „Terran kalkulátor” (ďalej len: Služba). Služba je dostupná na Facebook-ovom profile Poskytovateľa (https://www.facebook.com/terran.krytina/app/141911559664276/), resp. na webovej lokalite https://kalkulator.terran.sk/

Cieľ nariadenia

Cieľom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je zabezpečiť princípy ochrany a spracúvania osobných údajov uplatňovaných pre použitie Služby (názov: aplikácia „Terran kalkulátor”), ktorá je vo vlastníctve Poskytovateľa (názov: Terran Slovakia s.r.o.; sídlo: Veľká Farma, 92584 Vlčany, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Trnava, oddiel Sro, pod registračným číslom: 16188/T, daňové identifikačné číslo: SK2020190623).

Uchovávanie a spracúvanie osobných údajov

Užívateľ Služby (ďalej len: Klient) je oprávnený využívať Službu, ktorá je vo vlastníctve Poskytovateľa na hore uvedenom Fcebook-ovom profile, resp. webovom portály a to bez predošlého poskytnutia osobných údajov alebo registrácie. Cieľom aplikácie je poskytnúť Klientovi predbežnú cenovú kalkuláciu, ktorá môže byť smerodajná pri výstavbe či rekonštrukcii strechy. Kalkulácia ceny poskytnutá aplikáciou sa nepovažuje za oficiálnu cenovú ponuku.

Klient na konci aplikácie môže vyplniť kontaktný formulár, ktorý mu umožní požiadať Poskytovateľa o zaslanie oficiálnej cenovej ponuky. Pri vyplnení kontaktného formuláru má Klient možnosť zadať nasledovné osobné údaje:

  • Meno
  • PSČ
  • Mesto
  • Ulica, číslo domu
  • E-mailová adresa
  • Telefónne číslo

Osobné údaje budú uchovávané na serveri vo vlastníctve Poskytovateľa. Všetky údaje poskytnuté prostredníctvom bude Poskytovateľ uchovávať na bezpečnom, uzavretom serveri. S poskytnutými osobnými údajmi sú oprávnení oboznámiť sa pri ich spracúvaní a uchovávaní výlučne individuálny zamestnanci Poskytovateľa s obmedzeným („admin“) prístupom. Poskytovateľ je oprávnený overovať, ktorý zamestnanec a kedy vstúpil do databázy, dotknutých zamestnancov viaže prísna povinnosť mlčanlivosti.

Údaje, ktoré sa počas užívania Služby technicky uchovávajú: prihlasovacie údaje počítača Klienta, ktoré sú generované počas užívania Služby a ktoré systém Poskytovateľa uchováva automaticky ako výsledok technických procesov. Automaticky uchovávané údaje systém bez individuálneho vyhlásenia alebo úkonu zo strany Klienta automaticky zaznamenáva do denníka pri vstupe resp. výstupe zo systému. Tieto údaje nie je možné – okrem prípadov, v ktorých k tomu vyplýva zákonná povinnosť – spájať s osobnými údajmi užívateľa. Prístup k údajom má výlučne Poskytovateľ.

Práva a oprávnené nároky Klienta

Klient je oprávnený kedykoľvek si vyžiadať informácie o svojich osobných údajoch, ktoré má Poskytovateľ v správe. Klient je oprávnený požadovať vymazanie svojich údajov.

Poskytovateľ je na Klientovu žiadosť povinný poskytnúť informácie ohľadom jeho/jej osobných údajov ktoré má v správe, ako aj o trvaní/dobe uchovávania týchto údajov, o osobách, ktoré s nimi prišli do kontaktu a o účeloch, pre ktoré boli poskytnuté. Poskytovateľ dodá uvedené informácie do 30 dní od podania žiadosti.

Dotknutá osoba si môže svoje práva uplatniť na nasledovnej adrese:
Korešpondenčná adresa:
Terran Slovakia s.r.o.
Veľká Farma, 925 84 Vlčany
E-mail:

Klient je oprávnený prostredníctvom hore uvedených kanálov kontaktovať spolupracovníka/partnera Poskytovateľa ohľadom akýchkoľvek otázok či postrehov vzťahujúcich sa na správu údajov. Klient je oprávnený kedykoľvek požiadať o úpravu chybne zadaných údajov alebo o ich vymazanie.

V prípade ak sa Klient domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Pokiaľ klient pri využívaní Služby alebo pri vypĺňaní kontaktného formulára zadá údaje tretej osoby, alebo ak počas užívania Služby spôsobí akékoľvek škody, Poskytovateľ je oprávnený uplatniť si voči Klientovi náhradu škody. V takom prípade Poskytovateľ za účelom identifikácie Klienta poskytne orgánom činným v konaní plnú súčinnosť.

Používanie e-mailových adries

Poskytovateľ je prostredníctvom svojho systému zhromažďovať o aktivite Klienta také údaje, ktoré nie je možné spojiť s ostatnými údajmi ktoré Klient zadáva pri vypĺňaní kontaktného formulára, ani s údajmi poskytnutými/zadanými na iných webových portáloch alebo pri využívaní iných služieb.

Ak má Poskytovateľ v záujme použiť údaje poskytnuté Klientom na iný účel, ako na aký boli poskytnuté, upovedomí o tom Klienta a vopred si od neho vyžiada výslovný súhlas s daným úkonom, resp. poskytne Klientovi možnosť daný úkon odmietnuť.

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť bezpečnosť údajov, technické opatrenia, ktoré zaručujú bezpečnosť zozbieraných, uchovávaných a spravovaných údajov, resp. vykonať všetky kroky nevyhnutné za účelom predísť ich zničeniu, neoprávnenému použitiu či neoprávnenej zmene. Zároveň je Poskytovateľ povinný vyzvať k rovnakým povinnostiam aj tretie strany, ktorým údaje sprostredkuje alebo poskytne.