Krycia dĺžka, vzdialenosť lát – Vlčanka, Danubia, Coppo a Synus

Dĺžka škridiel je 42 cm pri každom type. Prekrytie sa mení v závislosti od sklonu strechy, čo spôsobuje rozdielne vzdialenosti lát. V tejto závislosti ani spotreba materiálu – škridiel – nepredstavuje vždy 10 ks/m2.

Sklon krytiny Druh podstrešia Najmenšie prekrytie Najväčšia vzdialenosť Odporúčaná vzdialenosť laty odkvapu Odporúčaná vzdialenosť laty hrebeňa Spotreba škridiel (ks/m2) Hmotnosť krytiny (kg/m2)
Vlčanka

Danubia

Coppo Synus
10-15,9° Vodotesné 10 cm 32 cm 34 cm 5 cm 10,58 47,61 48,67 40,64
16-21,9° Tesné 10 cm 32 cm 33 cm 5 cm 10,58 47,61 48,67 40,64
22-29,9° Štandardné 9 cm 33 cm 33 cm 4,5 cm 10,1 45,45 46,46 39,39
nad 30° Štandardné 8 cm 34 cm 33 cm 4 cm 9,8 44,10 45,08 38,22

Predpisy na použiteľné podkladné debnenie a ich používanie sa nachádzajú v montážnom návode.

Pri kalkulácii vzdialenosti lát jednotlivých kategórií sme všeobecne brali do úvahy 33 cm-vú vzdialenosť odkvapovej laty, pričom lata hrebeňa je závislá od sklonu strechy. Výsledky sme vypočítali podľa nasledovného vzorca:

Krycia dĺžka =e (n – 1) × LT g.

Pričom:

  • e je vzdialenosť odkvapovej laty (cm);
  • n je počet radu škridiel (ks);
  • LT je vzdialenosť lát (cm);
  • g je vzdialenosť laty hrebeňa (cm).

Krycia dĺžka, vzdialenosť lát – Rundo, Zenit

Dĺžka škridiel je 42 cm pri každom type. Prekrytie sa mení v závislosti od sklonu strechy, čo spôsobuje rozdielne vzdialenosti lát. V tejto závislosti ani spotreba materiálu – škridiel – nepredstavuje vždy 11-12 ks/m2.

Sklon krytiny Druh podstrešia Najmenšie prekrytie Najväčšia vzdialenosť Odporúčaná vzdialenosť laty odkvapu Odporúčaná vzdialenosť laty hrebeňa Spotreba škridiel (ks/m2) Hmotnosť krytiny (kg/m2)
Rundo Zenit
15-20,9° Vodotesné 14 cm 28 cm 34 cm 5 cm 11,9 52,36 57,12
21-26,9° Tesné 14 cm 28 cm 30 cm 5 cm 11,9 52,36 57,12
27-34,9° Štandardné 13 cm 29 cm 30 cm 5 cm 11,49 50,56 55,15
35-44,9° Štandardné 12 cm 30 cm 30 cm 5 cm 11,11 48,88 53,33
nad 45° Štandardné *11 cm *31 cm 30 cm 5 cm 10,75 47,3 51,6

* v prípade upevnenia škridiel príchytkami

Predpisy na použiteľné podkladné debnenie a ich používanie sa nachádzajú v montážnom návode.

Pri kalkulácií vzdialenosti lát jednotlivých kategórií sme všeobecne vzali do úvahy 30 cm-vú vzdialenosť odkvapovej laty a 5 cm-vú vzdialenosť laty hrebeňa. Výsledky sme vypočítali podľa vzorca:

Krycia šírka =e (n – 1) × LT g.

Pričom:

  • e je vzdialenosť odkvapovej laty (cm);
  • n je počet radu škridiel (ks);
  • LT je vzdialenosť lát (cm);
  • g je vzdialenosť laty hrebeňa (cm).

Pozor! Ku krycej dĺžke treba prirátať aj rast dĺžky vyplývajúci z rozmeru kontralaty. Tabuľka obsahuje hodnoty zaokrúhlené na desatinné čísla. Primeraný výsledok dosiahneme, ak berieme do úvahy presnosť realizácie.

Krycia šírka

Ak poznáme celú kryciu šírku, dá sa vypočítať konštruktčná šírká, a tým pádom aj počet škridiel.

Pri konštrukčnej šírke treba brať ohľad na to, že kvôli technológii výroby škridiel môžu vzniknúť rozmerové odchýlky ± 1 mm, tým pádom uvedené hodnoty majú informatívny charakter.

Danubia, Vlčanka

Celková krycia šírka (m) 0,67 0,82 0,97 1,12 1,27 1,42 1,57 1,72 1,87 2,02 2,17 2,32 2,47 2,62 2,77 2,92 3,07
Konštrukčná šírka (m) 0,59 0,74 0,89 1,04 1,19 1,43 1,49 1,64 1,79 1,94 2,09 2,24 2,39 2,54 2,69 2,84 2,99
Počet škridiel (ks) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
3,22
3,14
10,5
3,37
3,29
11
3,52
3,435
11,5
3,67
3,59
12
3,82
3,74
12,5
3,97
3,89
13
4,12
4,04
13,5
4,27
4,19
14
4,42
4,34
14,5
4,57
4,49
15
4,72
4,64
15,5
4,87
4,79
16
5,02
4,94
16,5
5,17
5,09
17
5,32
5,24
17,5
5,47
5,39
18
5,62
5,54
18,5
5,77
5,69
19
5,92
5,84
19,5
6,07
5,99
20
6,22
6,14
20,5
6,37
6,29
21
6,52
6,44
21,5
6,67
6,59
22
6,82
6,74
22,5
6,97
6,89
23
7,12
7,04
23,5
7,27
7,19
24
7,42
7,34
24,5
7,57
7,49
25
7,72
7,64
25,5
7,87
7,79
26
8,02
7,94
26,5
8,17
8,09
27
8,32
8,24
27,5
8,47
8,39
28
8,62
8,54
28,5
8,77
8,69
29
8,92
8,84
29,5
9,07
8,99
30
9,22
9,14
30,5
9,37
9,29
31
9,52
9,44
31,5
9,67
9,59
32
9,82
9,74
32,5
9,97
9,89
33
10,12
10,04
33,5
10,27
10,19
34
10,42
10,34
34,5
10,57
10,49
35
10,72
10,64
35,5
10,87
10,79
36
11,02
10,94
36,5
11,17
11,09
37
11,32
11,24
37,5
11,47
11,39
38
11,62
11,54
38,5
11,77
11,69
39
11,92
11,84
39,5
12,07
11,99
40
12,22
12,14
40,5
12,37
12,29
41
12,52
12,44
41,5
12,67
12,59
42
12,82
12,74
42,5
12,97
12,89
43
13,12
13,04
43,5
13,27
13,19
44
13,42
13,34
44,5
13,57
13,49
45
13,72
13,64
45,5
13,87
13,79
46
14,02
13,94
46,5
14,17
14,09
47
14,32
14,24
47,5
14,47
14,39
48
14,62
14,54
48,5
14,77
14,69
49
14,92
14,84
40,5
15,07
14,99
50
15,22
15,14
50,5
15,37
15,29
51
15,52
15,44
51,5
15,67
15,59
52
15,82
15,74
52,5
15,97
15,89
53
16,12
16,04
53,5
16,27
16,19
54
16,42
16,34
54,5
16,57
16,49
55
16,72
16,64
55,5
16,87
16,79
56
17,02
16,94
56,5
17,17
17,09
57
17,32
17,24
57,5
17,47
17,39
58
17,62
17,54
58,5
17,77
17,69
59
17,92 17,84
59,5
18,07
17,99
60

Coppo

Konštrukčná šírka je zaokrúhlená na cm!

Celková krycia šírka (m) 0,57 0,87 1,17 1,47 1,77 2,07 2,37 2,67 2,97 3,27
Konštrukčná šírka (m) 0,49 0,79 1,09 1,39 1,69 1,99 2,29 2,59 2,89 3,19
Počet škridiel (ks) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Produktová línia Coppo neobsahuje polovičné škridly,

preto jeden rad škridiel pozostáva iba z celých základných škridiel!

3,57
3,49
12
3,87
3,79
13
4,17
4,09
14
4,47
4,39
15
4,77
4,69
16
5,07
4,99
17
5,37
5,29
18
5,67
5,59
19
5,97
5,89
20
6,27
6,19
21
6,57
6,49
22
6,87
6,79
23
7,17
7,09
24
7,47
7,39
25
7,77
7,69
26
8,07
7,99
27
8,37
8,29
28
8,67
8,59
29
8,97
8,89
30
9,27
9,19
31
9,57
9,49
32
9,87
9,79
33
10,17
10,09
34
10,47
10,39
35
10,77
10,69
36
11,07
10,99
37
11,37
11,29
38
11,67
11,59
39
11,97
11,89
40
12,27
12,19
41
12,57
12,49
42
12,87
12,79
43
13,17
13,09
44
13,47
13,39
45
13,77
13,69
46
14,07
13,99
47
14,37
14,29
48
14,67
14,59
49
14,97
14,89
50
15,27
15,19
51
15,57
15,49
52
15,87
15,79
53
16,17
16,09
54
16,47
16,39
55
16,77
16,69
56
17,07
16,99
57
17,37
17,29
58
17,67
17,59
59
17,97
17,89
60
18,27
18,19
61

Rundo

 

Konštrukčná šírka je zaokrúhlená na cm!

Celková krycia šírka (m) 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00 3,30
Konštrukčná šírka (m) 0,77 1,07 1,37 1,67 1,97 2,27 2,57 2,87 3,17 3,47
Počet škridiel (ks) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pri type Rundo kvôli rezaniu rad kladieme z celých škridiel.
Škridlové laty od štítových stien majú byť predĺžené o 20-35 cm.
3,60
3,77
12
3,90
4,07
13
4,20
4,37
14
4,50
4,67
15
4,80
4,97
16
5,10
5,27
17
5,40
5,57
18
5,70
5,87
19
6,00
6,17
20
6,30
6,47
21
6,60
6,77
22
6,90
7,07
23
7,20
7,37
24
7,50
7,67
25
7,80
7,97
26
8,10
8,27
27
8,40
8,57
28
8,70
8,87
29
9,00
9,17
30
9,30
9,47
31
9,60
9,77
32
9,90
10,07
33
10,20
10,37
34
10,50
10,67
35
10,80
10,97
36
11,10
11,27
37
11,40
11,57
38
11,70
11,87
39
12,00
12,17
40
12,30
12,47
41
12,60
12,77
42
12,90
13,07
43
13,20
13,37
44
13,50
13,67
45
13,80
13,97
46
14,10
14,27
47
14,40
14,57
48
14,70
14,87
49
15,00
15,17
50
15,30
15,47
51

Nastavenie predvoľby ochrany osobných údajov

Potrebné

Potrebné súbory cookies pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

wordpress-settings-{X}, wordpress-settings-time-{X}, gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

Preferenčné

Preferenčné súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

gdpr[privacy_bar], yco-visitor-group, terran-favourites

Výkonnostné

Výkonnostné súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú internetové stránky, napríklad na ktorú stránku návštevníci chodia najčastejšie. Tieto cookies slúžia k zlepšeniu fungovania internetových stránok.

_ga, _gat, _gid, 1P_JAR, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID, _ceg.s, _ceg.u, _ceir, mf_user, act, c_user, datr, fr, sb, wd, xs, presence
_ga, _gat, _gid, 1P_JAR, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID,
_ceg.s, _ceg.u, _ceir
_ga, _gid, mf_user
act, c_user, datr, fr, sb, wd, xs, presence,