Krycia dĺžka, vzdialenosť lát – Vlčanka, Danubia, Coppo a Synus

Dĺžka škridiel je 42 cm pri každom type. Prekrytie sa mení v závislosti od sklonu strechy, čo spôsobuje rozdielne vzdialenosti lát. V tejto závislosti ani spotreba materiálu – škridiel – nepredstavuje vždy 10 ks/m2.

Sklon krytinyDruh podstrešiaNajmenšie prekrytieNajväčšia vzdialenosťOdporúčaná vzdialenosť laty odkvapuOdporúčaná vzdialenosť laty hrebeňaSpotreba škridiel (ks/m2)Hmotnosť krytiny (kg/m2)
Vlčanka

Danubia

CoppoSynus
10-15,9°Vodotesné10 cm32 cm34 cm5 cm10,5847,6148,6740,64
16-21,9°Tesné10 cm32 cm33 cm5 cm10,5847,6148,6740,64
22-29,9°Štandardné9 cm33 cm33 cm4,5 cm10,145,4546,4639,39
nad 30°Štandardné8 cm34 cm33 cm4 cm9,844,1045,0838,22

Predpisy na použiteľné podkladné debnenie a ich používanie sa nachádzajú v montážnom návode.

Pri kalkulácii vzdialenosti lát jednotlivých kategórií sme všeobecne brali do úvahy 33 cm-vú vzdialenosť odkvapovej laty, pričom lata hrebeňa je závislá od sklonu strechy. Výsledky sme vypočítali podľa nasledovného vzorca:

Krycia dĺžka =e (n – 1) × LT g.

Pričom:

  • e je vzdialenosť odkvapovej laty (cm);
  • n je počet radu škridiel (ks);
  • LT je vzdialenosť lát (cm);
  • g je vzdialenosť laty hrebeňa (cm).

Krycia dĺžka, vzdialenosť lát – Rundo, Zenit

Dĺžka škridiel je 42 cm pri každom type. Prekrytie sa mení v závislosti od sklonu strechy, čo spôsobuje rozdielne vzdialenosti lát. V tejto závislosti ani spotreba materiálu – škridiel – nepredstavuje vždy 11-12 ks/m2.

Sklon krytinyDruh podstrešiaNajmenšie prekrytieNajväčšia vzdialenosťOdporúčaná vzdialenosť laty odkvapuOdporúčaná vzdialenosť laty hrebeňaSpotreba škridiel (ks/m2)Hmotnosť krytiny (kg/m2)
RundoZenit
15-20,9°Vodotesné14 cm28 cm34 cm5 cm11,952,3657,12
21-26,9°Tesné14 cm28 cm30 cm5 cm11,952,3657,12
27-34,9°Štandardné13 cm29 cm30 cm5 cm11,4950,5655,15
35-44,9°Štandardné12 cm30 cm30 cm5 cm11,1148,8853,33
nad 45°Štandardné*11 cm*31 cm30 cm5 cm10,7547,351,6

* v prípade upevnenia škridiel príchytkami

Predpisy na použiteľné podkladné debnenie a ich používanie sa nachádzajú v montážnom návode.

Pri kalkulácií vzdialenosti lát jednotlivých kategórií sme všeobecne vzali do úvahy 30 cm-vú vzdialenosť odkvapovej laty a 5 cm-vú vzdialenosť laty hrebeňa. Výsledky sme vypočítali podľa vzorca:

Krycia šírka =e (n – 1) × LT g.

Pričom:

  • e je vzdialenosť odkvapovej laty (cm);
  • n je počet radu škridiel (ks);
  • LT je vzdialenosť lát (cm);
  • g je vzdialenosť laty hrebeňa (cm).

Pozor! Ku krycej dĺžke treba prirátať aj rast dĺžky vyplývajúci z rozmeru kontralaty. Tabuľka obsahuje hodnoty zaokrúhlené na desatinné čísla. Primeraný výsledok dosiahneme, ak berieme do úvahy presnosť realizácie.

Krycia šírka

Ak poznáme celú kryciu šírku, dá sa vypočítať konštruktčná šírká, a tým pádom aj počet škridiel.

Pri konštrukčnej šírke treba brať ohľad na to, že kvôli technológii výroby škridiel môžu vzniknúť rozmerové odchýlky ± 1 mm, tým pádom uvedené hodnoty majú informatívny charakter.

Danubia, Vlčanka

Celková krycia šírka (m)0,670,820,971,121,271,421,571,721,872,022,172,322,472,622,772,923,07
Konštrukčná šírka (m)0,590,740,891,041,191,431,491,641,791,942,092,242,392,542,692,842,99
Počet škridiel (ks)22,533,544,555,566,577,588,599,510
3,22
3,14
10,5
3,37
3,29
11
3,52
3,435
11,5
3,67
3,59
12
3,82
3,74
12,5
3,97
3,89
13
4,12
4,04
13,5
4,27
4,19
14
4,42
4,34
14,5
4,57
4,49
15
4,72
4,64
15,5
4,87
4,79
16
5,02
4,94
16,5
5,17
5,09
17
5,32
5,24
17,5
5,47
5,39
18
5,62
5,54
18,5
5,77
5,69
19
5,92
5,84
19,5
6,07
5,99
20
6,22
6,14
20,5
6,37
6,29
21
6,52
6,44
21,5
6,67
6,59
22
6,82
6,74
22,5
6,97
6,89
23
7,12
7,04
23,5
7,27
7,19
24
7,42
7,34
24,5
7,57
7,49
25
7,72
7,64
25,5
7,87
7,79
26
8,02
7,94
26,5
8,17
8,09
27
8,32
8,24
27,5
8,47
8,39
28
8,62
8,54
28,5
8,77
8,69
29
8,92
8,84
29,5
9,07
8,99
30
9,22
9,14
30,5
9,37
9,29
31
9,52
9,44
31,5
9,67
9,59
32
9,82
9,74
32,5
9,97
9,89
33
10,12
10,04
33,5
10,27
10,19
34
10,42
10,34
34,5
10,57
10,49
35
10,72
10,64
35,5
10,87
10,79
36
11,02
10,94
36,5
11,17
11,09
37
11,32
11,24
37,5
11,47
11,39
38
11,62
11,54
38,5
11,77
11,69
39
11,92
11,84
39,5
12,07
11,99
40
12,22
12,14
40,5
12,37
12,29
41
12,52
12,44
41,5
12,67
12,59
42
12,82
12,74
42,5
12,97
12,89
43
13,12
13,04
43,5
13,27
13,19
44
13,42
13,34
44,5
13,57
13,49
45
13,72
13,64
45,5
13,87
13,79
46
14,02
13,94
46,5
14,17
14,09
47
14,32
14,24
47,5
14,47
14,39
48
14,62
14,54
48,5
14,77
14,69
49
14,92
14,84
40,5
15,07
14,99
50
15,22
15,14
50,5
15,37
15,29
51
15,52
15,44
51,5
15,67
15,59
52
15,82
15,74
52,5
15,97
15,89
53
16,12
16,04
53,5
16,27
16,19
54
16,42
16,34
54,5
16,57
16,49
55
16,72
16,64
55,5
16,87
16,79
56
17,02
16,94
56,5
17,17
17,09
57
17,32
17,24
57,5
17,47
17,39
58
17,62
17,54
58,5
17,77
17,69
59
17,92 17,84
59,5
18,07
17,99
60

Coppo

Konštrukčná šírka je zaokrúhlená na cm!

Celková krycia šírka (m)0,570,871,171,471,772,072,372,672,973,27
Konštrukčná šírka (m)0,490,791,091,391,691,992,292,592,893,19
Počet škridiel (ks)234567891011
Produktová línia Coppo neobsahuje polovičné škridly,

preto jeden rad škridiel pozostáva iba z celých základných škridiel!

3,57
3,49
12
3,87
3,79
13
4,17
4,09
14
4,47
4,39
15
4,77
4,69
16
5,07
4,99
17
5,37
5,29
18
5,67
5,59
19
5,97
5,89
20
6,27
6,19
21
6,57
6,49
22
6,87
6,79
23
7,17
7,09
24
7,47
7,39
25
7,77
7,69
26
8,07
7,99
27
8,37
8,29
28
8,67
8,59
29
8,97
8,89
30
9,27
9,19
31
9,57
9,49
32
9,87
9,79
33
10,17
10,09
34
10,47
10,39
35
10,77
10,69
36
11,07
10,99
37
11,37
11,29
38
11,67
11,59
39
11,97
11,89
40
12,27
12,19
41
12,57
12,49
42
12,87
12,79
43
13,17
13,09
44
13,47
13,39
45
13,77
13,69
46
14,07
13,99
47
14,37
14,29
48
14,67
14,59
49
14,97
14,89
50
15,27
15,19
51
15,57
15,49
52
15,87
15,79
53
16,17
16,09
54
16,47
16,39
55
16,77
16,69
56
17,07
16,99
57
17,37
17,29
58
17,67
17,59
59
17,97
17,89
60
18,27
18,19
61

Rundo

 

Konštrukčná šírka je zaokrúhlená na cm!

Celková krycia šírka (m)0,600,901,201,501,802,102,402,703,003,30
Konštrukčná šírka (m)0,771,071,371,671,972,272,572,873,173,47
Počet škridiel (ks)234567891011
Pri type Rundo kvôli rezaniu rad kladieme z celých škridiel.
Škridlové laty od štítových stien majú byť predĺžené o 20-35 cm.
3,60
3,77
12
3,90
4,07
13
4,20
4,37
14
4,50
4,67
15
4,80
4,97
16
5,10
5,27
17
5,40
5,57
18
5,70
5,87
19
6,00
6,17
20
6,30
6,47
21
6,60
6,77
22
6,90
7,07
23
7,20
7,37
24
7,50
7,67
25
7,80
7,97
26
8,10
8,27
27
8,40
8,57
28
8,70
8,87
29
9,00
9,17
30
9,30
9,47
31
9,60
9,77
32
9,90
10,07
33
10,20
10,37
34
10,50
10,67
35
10,80
10,97
36
11,10
11,27
37
11,40
11,57
38
11,70
11,87
39
12,00
12,17
40
12,30
12,47
41
12,60
12,77
42
12,90
13,07
43
13,20
13,37
44
13,50
13,67
45
13,80
13,97
46
14,10
14,27
47
14,40
14,57
48
14,70
14,87
49
15,00
15,17
50
15,30
15,47
51