Na tejto stránke máme pre Vás pripravené nasledovné technické informácie:

 1. Pokládka betónových škridiel
 2. Pripevnenie škridiel
 3. Odvetrávanie
 4. Kontralata
 5. Latovanie
 6. Podstrešie
 7. Tabuľka tried tesnosti
 8. Klasifikácia poistných hydroizolácií – prehľad

1. Pokládka betónových škridiel

Pred ukladaním škridiel je potrebné prekontrolovať nepoškodenosť podkladovej fólie a strešných lát. V prípade chyby treba vykonať potrebné opravy a výmeny. Škridly začneme ukladať zo spodku smerom k hrebeňu, a to po vyhotovení odkvapu. Postupne sa dostaneme až k hrebeňu. Na určených miestach, kde sa krytie preruší, sa odporúča okamžité zabudovanie doplnkových prvkov, aby sa neskôr nebolo potrebné vrátiť naspäť. Vzťahuje sa to predovšetkým na vetracie prvky, snehovú zábranu, vývod antény a kanalizačných vetrákov, stúpacie plošiny, lemovanie stien a komínov. Kvôli spomínaným skutočnostiam je potrebné dopredu naplánovať a určiť ich  miesto.

Pri pokladaní škridiel kontrolujeme všetky prvky, aby sme sa vyhli zabudovaniu poškodených, zlomených, popraskaných, prípadne nekvalitných prvkov. Pri strešnom systéme je nutné realizovať pokládku krytiny rozbalením viacerých paliet kvôli dosiahnutiu zmiešaného vizuálneho efektu. Živicu, ktorá sa nachádza na strešných krytinách, treba odstrániť. Strešnú latu nezaťažujme v jednom bode!

Počas pokládky krytiny Zenit a Rundo, a pri osadení doplnkov sa odporúča používať montážny rebrík  zabezpečujúci rovnomerné rozloženie tlaku na krytinu.

2. Pripevnenie škridiel

Potrebné je pripevniť: krajné škridly, hrebenáče, pultové škridly, stúpacie škridly, polovičné a zrezané škridly pri úžľabí a nároží, presvetľovacie škridly, anténne prechodky bez ohľadu na sklon strechy a každú základnú škridlu pri hrebeni a odkvape.

Krytina z betónovej škridly pod sklonom strechy 45° si nevyžaduje pripevnenie. Samotná hmotnosť krytiny zabezpečuje odolnosť proti poveternostným vplyvom, ale pri sklonoch striech medzi 45° až 60° treba pripevniť každú druhú škridlu a nad sklonom strechy 60° každú škridlu. Uloženie prvkov príslušenstva pri komínoch a strešných oknách si vyžaduje mimoriadnu presnosť a obozretnosť.

Pripevnenie škridiel môže byť realizované pomocou nerezových príchytiek škridiel, alebo skrutkami. V miestach s väčším zaťažením odporúčame prvky priskrutkovať. Vývrt škridiel sa nachádza 45 – 48 mm od horného kraja škridly, v mieste osi strešnej laty.

3. Odvetrávanie

Vzduchovú medzeru pod krytinou treba prevetrať. K prevetrávaniu dochádza vtedy, ak vo vzduchovej medzere (so správnym prierezom) vznikne tepelný rozdiel a vytvorí sa komínový efekt. Pohyb vzduchu vo veľkej miere závisí od vytvorenia jednotlivých detailov strechy a od sklonu strechy. Kvôli bezpečnému prevetraniu je potrebné vytvoriť vetracie otvory v streche smerom dovnútra a von podľa príslušnej normy podľa možnosti vo vyšších a nižších polohách strechy. Prevetranie strechy je nutné zabezpečovať v každej sekcii strechy (napr. prelomy striech, úžľabia, nárožia atď.).

Podľa príslušnej normy strechy strmšie ako 10° treba zabezpečiť nasledovné vetracie otvory:

 

Rozlišujeme jedenkrát a dvakrát prevetrané strechy. Ak je to možné, odporúčame realizovať jedenkrát prevetrané strechy, pretože ich možno vytvoriť podľa jednoduchých parotechnických vzorcov. Zložité výpočty nie sú potrebné v prípade, keď vnútorná teplota nepresahuje 22 °C a relatívny obsah pary nepresahuje 65 %, ďalej medzi vnútornou parovzdornou vrstvou a vonkajšou podkladovou vrstvou je nasledovná súvislosť: Sdi ≥ Sde x 6
Odporúčané dimenzie vetrania striech:

Sklon
vzduchovej
vrstvy
Najmenšia hrúbka vetranej
vzduchovej vrstvy, určenej
pre odvod vodnej pary
difundujúcej zo strešnej
konštrukcie, pri dĺžke
vzduchovej vrstvy do 10 m
Najmenšia hrúbka vetranej
vzduchovej vrstvy, určenej pre
odvod vodnej pary difundujúcej
zo strešnej konštrukcie a na
odvodnenie technologickej a
zrážkovej vody, zabudovanej
do konštrukcie pri realizácii, pri
dĺžke vzduchovej vrstvy do 10 m
Plocha
privádzacích
vetracích otvorov
k ploche vetranej
strechy
Plocha
odvádzacích
vetracích otvorov
k ploche vetranej
strechy
(mm) (mm)
10° – 24,9° 60 150 1 / 200 1,1 / 200
25° – 44,9° 40 100 1 / 300 1,1 / 300
nad 45° 40 50 1 / 400 1,1 / 400

Uloženie podkladovej fólie sa vždy uskutočňuje pozdĺžne s odkvapovou hranou, vo všeobecnosti s 10 cm presahom pri sklonoch nad 30°, Pri sklonoch pod 30° s presahom minimálne 15 cm a pri sklonoch pod 20° s presahom 20 cm. Fóliu začíname klásť vždy od odkvapu, vrchnú fóliu prekryjeme cez spodnú, aby sme zabránili vniknutiu prípadnej vlhkosti medzi fólie. Paropriepustné nekontaktné fólie je potrebné aplikovať v závislosti od počasia s 1-2 cm previsom, aby sa nevytvorili škodlivé napätia a aby sa fólia neprilepila na tepelnú izoláciu. Paropriepustná kontaktná fólia je aplikovateľná priamo na tepelnú izoláciu, resp. na debnenie
(záklop). Pri odkvape treba dávať pozor na to, aby bola podkladová fólia v každom prípade napojená na odkvapový plech s určeným presahom. Pri strechách s nízkym sklonom a pri vetrotesných a vodotesných napojeniach je potrebné podkladovú fóliu nalepiť na odkvapový plech. Vhodné vytvorenie odkvapu je dôležité preto, aby mohla byť dažďová voda bezpečne odvedená mimo strešný plášť.

4. Kontralata

Pri zabudovaní podkladovej fólie je v každom prípade potrebné používanie kontralát na vytvorenie vetracieho otvoru so žiadaným priemerom. Primerané množstvo vzduchu však závisí od tvaru škridly, sklonu strechy a dĺžky krokvy. Tie ovplyvnia vznikajúci tlakový rozdiel medzi vstupným bodom (odkvap) a výstupným bodom (hrebeň alebo nárožie). Rozmery vetracích otvorov uvedených v kapitole “5.4. Odvetrávanie” na strane 39 sa odporúča dodržiavať. V opačnom prípade sa môžu vyskytnúť parotechnické a tepelnotechnické problémy, z čoho môže vyplývať poškodenie strešnej konštrukcie.

Pri určení vzdialenosti lát potrebných ku krytine treba mať na zreteli, že pri vypočítaní krycích dĺžok k dĺžke krokvy sme pripočítali nárast dĺžky vyplývajúci z výšky kontralaty. Táto hodnota môže byť aj 10-20 cm pri strmej streche a kontralate s výškou 50 mm!

V nasledujúcej tabuľke sme uviedli hodnoty nárastu dĺžky pri rôznych sklonoch strechy a troch všeobecných výškach kontralát:

 

Výška kontralaty ( mm ) Nárast dĺžky v cm pri sklone
15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
50 1,34 1,82 2,32 2,88 3,50 4,18 5,00 5,96 7,14 8,66
60 1,61 2,18 2,80 3,46 4,20 5,04 6,00 7,15 8,57 10,39
70 1,88 2,55 3,26 4,04 4,90 5,87 7,00 8,34 10,00 12,12

5. Latovanie

Latovanie vrátane kontralát je potrebné uložiť nielen na drevené konštrukcie, ale aj na oceľové a železobetónové hrady, aby postup latovania bol nemenný. Popri kvalite strešnej laty a kontralaty je veľmi dôležitý aj ich prierez. Laty s nesprávnym prierezom sa medzi krokvami ohnú a vznikajú technické, resp. estetické nedostatky. Z tohto dôvodu vám neodporúčame používať laty s menším prierezom, než sú uvedené v tabuľke pre typy škridiel Vlčanka, Synus, Danubia, Coppo 2018, Rundo, Zenit.

Vzdialenosť osi krokvy Prierez laty
(cm) (mm)
do 80 30 / 50
80 – 100 40 / 50
100 – 120 50 / 60 rezaním na mieru

! Osová vzdialenosť krokiev nad 120 cm sa neodporúča !

6. Podstrešie

Podstrešie je súčasť strešnej konštrukcie, ktorá sa nachádza pod strešnou krytinou.

 

V rámci základného prepracovania odborných pravidiel bola prepracovaná „smernica k poistným hydroizoláciám a podstrešiam“. Smernica definuje úlohy a požiadavky na podstrešné fólie a zavádza klasifikačné odstupňovanie. Táto klasifikácia sa uskutočňuje nezávisle na krytine. To má za následok, že používateľ až v spolupráci s jednotlivými odbornými pravidlami ako “Pravidlá pre pokrývanie striech”, môže zvoliť správny typ a vyhotovenie fólie. Doplnkové opatrenia (nazývané tiež poistné fólie a podstrešia) majú úlohu chrániť strešnú konštrukciu pod strešnou krytinou pred prachom, hnaným snehom a vlhkosťou. V závislosti od strešnej krytiny (jej bezpečného sklonu – BSS), sklonu strechy a od ďalších zvýšených požiadaviek ako je obytné podkrovie, konštrukcia strechy, klimatické podmienky a miestne podmienky a ustanovenia sa plánujú a aplikujú poistné hydroizolácie na daný typ strechy. Tabuľka umožňuje výber správnej poistnej hydroizolácie podľa smernice vhodnej k strešnej krytine.

Postup pri určení triedy tesnosti:

1. V závislosti od typu strešnej krytiny (každý výrobca udáva takzvaný Bezpečný sklon strechy – BSS) a reálneho sklonu
strechy, určíme, či sa strecha:

• Nachádza nad BSS – to znamená sklon strechy je väčší ako BSS,
• Alebo je sklon strechy do -4° (ploché -2°) pod BSS – to znamená – sklon strechy je nižší maximálne o 4° pod BSS,
• Alebo je sklon strechy do -8° (ploché -6°) pod BSS – to znamená – sklon strechy je od 5° do 8° pod BSS,
• Alebo je sklon strechy do -12° (ploché -10°) pod BSS – to znamená – sklon strechy je od 9° do 12° pod BSS.

2. Definovanie počtu zvýšených požiadaviek (ZP) podľa týchto kategórií. Pri kombinácii jednotlivých podkategórií sa jednotlivé
zvýšené požiadavky zratúvajú:

 • Využívanie podkrovia na obytné účely  (2 zvýšené požiadavky)
  • T.z. ak je tepelná izolácia uložená medzi krokvami alebo nad krokvami
 • Konštrukčné zvláštnosti (1 zvýšená požiadavka)
  • Veľmi členité strešné plochy – napr. úžľabie, strešné okno, vikier
  • Zvláštne tvary striech – napr. polkruhové, kruhové strechy
  • Krokvy dlhšie ako 10 m
 • Klimatické podmienky (1 zvýšená požiadavka)
  • Exponovaná poloha
  • Extrémne umiestnenie
  • Zvýšené zaťaženie snehom
  • Vyššie účinky vetra
 • Technické vybavenia (1 zvýšená požiadavka)
  • Solárne alebo fotovoltaické panely umiestnené nad alebo do úrovne strešného plášťa
  • Klimatizačné zariadenia
  • Anténne zariadenia
  • Výstupné plošiny
  • Osvetľovacie systémy
 • Miestne podmienky a ustanovenia (1 zvýšená požiadavka)
  • Miestne stavebné predpisy
  • Predpisy stavebného dozoru
  • Miestne stavebné nariadenia
  • Nariadenia a podmienky pamiatkovej ochrany

3.  Priesečníkom riadku tvoreného zo sklonu strechy k BSS a stĺpca tvoreného z počtu zvýšených požiadaviek sa definuje trieda tesnosti na daný typ strechy.

7. Tabuľka tried tesnosti

Strechy s nízkym sklonom sú v súčasnosti pomerne často požadované ako investormi tak aj projektantmi. Aby bol strešný plášť striech s nízkym sklonom plne funkčný, musíme si uvedomiť, že v tomto prípade skladaná krytina plní pohľadovú funkciu, zároveň chráni spodné vrstvy strešnej konštrukcie pred UV žiarením, ale len do určitej miery chráni od vodných zrážok. Hydroizolačnú funkciu strechy preberá podstrešie. Pri strechách so sklonom nižším ako BSS je potrebné v každom prípade plné debnenie (záklop). Na zhotovenie plného debnenia nie je dovolené používať OSB dosky! Treba dbať na to, aby styk jednotlivých dosiek
nebol príliš tesný, aby bola rezerva na jeho tepelnú rozťažnosť. Šírka dosiek by nemala presahovať 14 cm a hrúbka by mala byť aspoň 2,4 cm. Montáž krivej alebo poškodenej dosky sa neodporúča.

V prípade použitia strešných fólií s označením “XX” je možné vyhotoviť podstrešie pod BSS aj bez plného debnenia pri triedach tesnosti 3 a 4.

 

* Prípustné len vtedy, ak je v rámci testu hnaného dažďa doložený dôkaz zo strany výrobcu na funkčnú bezpečnosť použitých produktov vrátane doplnkov (tesniacich pások pod kontralaty, lepiacich pások, tesniacich hmôt atď.) V opačnom prípade sa použije trieda 2.
** v rámci systému TERRAN nie je ponúkané

8. Klasifikácia poistných hydroizolácií – prehľad

* Prípustné len vtedy, ak je v rámci testu hnaného dažďa doložený dôkaz zo strany výrobcu na funkčnú bezpečnosť použitých produktov vrátane doplnkov (tesniacich pások pod kontralaty, lepiacich pások, tesniacich hmôt atď.) V opačnom prípade sa použije trieda 2.
** v rámci systému TERRAN nie je ponúkané

Viac sa dozviete z Montážneho návodu:

STIAHNUŤ