Nadkrokvové izolačné dosky šikmých striech

Uložením penových tepelnoizolačných dosiek TERRANterm, nad krokvami, je možné zvýšiť hodnotu tepelnej izolácie. K dosiahnutiu tohto riešenia stačí otvorenie strechy z vonkajšej
strany, bez narušenia interiéru. V závislosti od typu použitých izolačných dosiek je možné ich použitie aj pri nižších sklonoch ako je bezpečný sklon (BS).

Integrovaná
strešná fólia
Obojstranné kašírovanie
hliník netkaná textília
pridaná PHI na hornej strane* TERRANterm Comfort TERRANterm Plus
bez PHI TERRANterm Silver TERRANterm Štandard
pridaná bitúmenová PHI na hornej strane TERRANterm Premium _
* horná ochranná vrstva má 10 cm široké samolepiace presahy tak v horizontálnom ako aj vo vertikálnom smere. PHI – Poistná hydroizolácia

Najdôležitejšou vlastnosťou tepelnoizolačných materiálov je tepelnoizolačná schopnosť. Izolačné dosky TERRANterm aj v menšej hrúbke zodpovedajú tepelnoizolačným požiadavkám a taktiež ich doprava a zabudovanie je veľmi jednoduché Izolačné dosky TERRANterm aj v porovnaní s ostatnými stavebnými materiálmi vykazujú výborné tepelnoizolačné vlastnosti.

Energeticky efektívne budovy kladú vysoké nároky na kvalitu tepelnoizolačného obalu. Pre charakterizovanie parametrov obvodového plášťa budovy, ktorý pôsobí ako tepelný izolant stavby, sa používa súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie (U).
Podľa stavebno – technickej normy (STN 73 0540 -2 +Z1+Z2) má obvodová stena a konštrukcia šikmej strechy dosahovať súčiniteľ prechodu tepla hodnotu 0,15 W/(m2K), v ideálnom prípade takmer nulovej budovy je jeho odporúčaná hodnota až 0,10 W/(m2K).

Jadrom tepelnoizolačnej dosky TERRANterm je PIR, ktorý je pokročilejšou verziou polyuretánu s oveľa lepšími fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami. Štruktúra izolantu obsahuje miliardy uzavretých buniek. Súčiniteľ tepelnej vodivosti závislosti od hrúbky izolantu je 0,022 – 0,025 W/mK.

Porovnávacia tabuľka potrebnej hrúbky jednotlivých tepelnoizolačných materiálov

Materiál Súčiniteľ tepelnej vodivosti (W/mK) Hrúbka izolantu pre dosiahnutie normalizovanej hodnoty 0,17 W/m2K*
EPS (polystyrén) 0,039 23 cm
čadič 0,035 21 cm
TerranTerm Comfort 0,022 13 cm
* porovnaná iba tepelná izolácia.

Aká má byť hrúbka TERRANtermu ?
– 24 cm hrúbku nadkrokvovej tepelnej izolácie TERRANterm doporučujeme tým stavebníkom, ktorí myslia na budúcu hodnotu svojich stavieb. Použitím izolačnej dosky TERRANterm hrubej 24 cm bude stavba zodpovedať predpísaným požiadavkám platnej legislatívy od roku 2021.
– Pri kombinovanej skladbe zateplenia strešného plášťa, kombinácia minerálnej vlny (zateplenie medzi krokvami) hrúbky 180 mmm (λ=0,033) a nadkrokvovej izolácie TERRANterm (zateplenie nad krokvami) je potrebná hrúbka nadkrokvovej izolácie TERRANterm 12 cm, aby skladba spĺňala legislatívne požiadavky od roku 2021.
– Nakoľko tepelnotechnické výpočty nie sú jednoduché, odporúčame Vám obrátiť sa s nimi na Vášho architekta alebo projektanta pri projektovaní stavby.

TERRANterm Štandard

Obojstranne potiahnutá netkaná textília, ktorá je počas výrobného procesu adhézne spojená s jadrom.

Použitie:

Vhodné pre novostavby a na rekonštrukcie s pôvodnou medzikrokvovou izoláciou. Výhodou izolačných dosiek je použitie aj pri členitých strechách. Izolačné dosky je potrebné chrániť dodatočnou poistnou hydroizolačnou vrstvou. Odporúčame použiť na základe tepelnotechnického projektovania.

Technické údaje
Formát dosiek 2400 x 1240 mm
Krycia plocha 2380 x 1220 mm (2,904 m2)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti [λ] 80 – 100 mm 0,025 W / mK
120 – 240 mm 0,024 W / mK
Pevnosť v tlaku ≥ 100 kPa
Difúzny odpor [μ] 40
Úprava hrán celoobvodová – pero/drážka
Trieda horľavosti (STN EN 13501-1) E
Hrúbka tabúľ Hmotnosť (kg / tabuľa) Súčiniteľ prestupu tepla *     [U-hodnota] (W / m2K)
80 mm 7,8 0,29
100 mm 9,7 0,24
120 mm 11,6 0,20
140 mm 13,6 0,17
160 mm 15,5 0,15
180 mm 17,5 0,13
200 mm 19,4 0,12
220 mm 21,3 0,11
240 mm 23,3 0,10
* Koeficient prestupu tepla pre celú strešnú konštrukciu za predpokladu 27 mm vnútorného debnenia, zaokrúhleného na dve desatinné miesta. Informatívne informácie!

 

TERRANterm Plus

Obojstranne potiahnutá netkaná textília, ktorá je počas výrobného procesu adhézne spojená s jadrom. Na hornej strane nakašírovaná poistná hydroizolačná fólia.

Použitie:

Samostatne bez použitia medzikrokvovej izolácie. Odporúčame použiť na základe tepelno-technického projektovania.

Technické údaje
Formát dosiek 2400 x 1240 mm
Krycia plocha 2380 x 1220 mm (2,904 m2)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti [λ] 80 – 100 mm 0,025 W / mK
120 – 240 mm 0,024 W / mK
Pevnosť v tlaku ≥ 100 kPa
Difúzny odpor [μ] 40
Úprava hrán celoobvodová – pero/drážka
Sd hodnota fólie 0,02 m
Trieda horľavosti (STN EN 13501-1) E
Hrúbka tabúľ Hmotnosť (kg / tabuľa) Súčiniteľ prestupu tepla *     [U-hodnota] (W / m2K)
80 mm 8,2 0,29
100 mm 10,2 0,24
120 mm 12,1 0,20
140 mm 14,0 0,17
160 mm 16,0 0,15
180 mm 17,9 0,13
200 mm 19,9 0,12
220 mm 21,8 0,11
240 mm 23,7 0,10
* Koeficient prestupu tepla pre celú strešnú konštrukciu za predpokladu 27 mm vnútorného debnenia, zaokrúhleného na dve desatinné miesta. Informatívne informácie!

 

TERRANterm Silver

Obojstranne potiahnutá hliníková fólia, ktorá je počas výrobného procesu adhézne spojené s jadrom.

Použitie:

Vhodné pre novostavby a na rekonštrukcie s pôvodnou medzikrokvovou izoláciou. Výhodou izolačných dosiek je použitie aj pri členitých strechách. Izolačné dosky je potrebné chrániť dodatočnou poistnou hydro-izolačnou vrstvou. Odporúčame použiť na základe tepelno-technického projektovania.

Technické údaje
Formát dosiek 2400 x 1240 mm
Krycia plocha 2380 x 1220 mm (2,904 m2)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti [λ] 80 – 240 mm 0,022 W / mK
Pevnosť v tlaku ≥ 100 kPa
Difúzny odpor [μ] 200
Úprava hrán celoobvodová – pero/drážka
Trieda horľavosti (STN EN 13501-1) D-s1, d0
Hrúbka tabúľ Hmotnosť (kg / tabuľa) Súčiniteľ prestupu tepla *     [U-hodnota] (W / m2K)
80 mm 7,8 0,25
100 mm 9,7 0,21
120 mm 11,6 0,17
140 mm 13,6 0,15
160 mm 15,5 0,13
180 mm 17,5 0,12
200 mm 19,4 0,11
220 mm 21,3 0,10
240 mm 23,3 0,09
* Koeficient prestupu tepla pre celú strešnú konštrukciu za predpokladu 27 mm vnútorného debnenia, zaokrúhleného na dve desatinné miesta. Informatívne informácie!

 

TERRANterm Comfort

Obojstranne potiahnutá hliníková fólia, ktorá je počas výrobného procesu adhézne spojené s jadrom. Na hornej strane nakašírovaná poistná hydroizolačná fólia.

Použitie:

Využiteľný najmä pre energeticky efektívne projektované novostavby. Odporúčame použiť na základe tepelnotechnického projektovania.

Technické údaje
Formát dosiek 2400 x 1240 mm
Krycia plocha 2380 x 1220 mm (2,904 m2)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti [λ] 80 – 240 mm 0,022 W / mK
Pevnosť v tlaku ≥ 100 kPa
Difúzny odpor [μ] 200
Úprava hrán celoobvodová – pero/drážka
Sd hodnota fólie 0,02 m
Trieda horľavosti (STN EN 13501-1) E
Hrúbka tabúľ Hmotnosť (kg / tabuľa) Súčiniteľ prestupu tepla *     [U-hodnota] (W / m2K)
80 mm 8,2 0,25
100 mm 10,2 0,21
120 mm 12,1 0,17
140 mm 14,0 0,15
160 mm 16,0 0,13
180 mm 17,9 0,12
200 mm 19,9 0,11
220 mm 21,8 0,10
240 mm 23,7 0,09
* Koeficient prestupu tepla pre celú strešnú konštrukciu za predpokladu 27 mm vnútorného debnenia, zaokrúhleného na dve desatinné miesta. Informatívne informácie!

 

TERRANterm Premium

Obojstranne potiahnutá hliníková fólia, ktorá je počas výrobného procesu adhézne spojené s jadrom. Na hornej strane bitúmenová vrstva.

Použitie:

Pri najnižších možných sklonoch striech. Odporúčame použiť na základe tepelnotechnického projektovania.

Technické údaje
Formát dosiek 2400 x 1240 mm
Krycia plocha 2380 x 1220 mm (2,904 m2)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti [λ] 80 – 240 mm 0,022 W / mK
Pevnosť v tlaku ≥ 100 kPa
Difúzny odpor [μ] 200
Úprava hrán celoobvodová – pero/drážka
Sd hodnota fólie 20 m
Trieda horľavosti (STN EN 13501-1) D-s3, d2
Hrúbka tabúľ Hmotnosť (kg / tabuľa) Súčiniteľ prestupu tepla *     [U-hodnota] (W / m2K)
80 mm 9,3 0,25
100 mm 11,30 0,21
120 mm 13,2 0,17
140 mm 15,1 0,15
160 mm 17,1 0,13
180 mm 19,0 0,12
200 mm 21,0 0,11
220 mm 22,9 0,10
240 mm 24,8 0,09
* Koeficient prestupu tepla pre celú strešnú konštrukciu za predpokladu 27 mm vnútorného debnenia, zaokrúhleného na dve desatinné miesta. Informatívne informácie!

 

Systémové vruty

Použitie:

Slúžia na bezpečné pripevnenie izolačných dosiek ku konštrukcii krovu.

Technické údaje
Priemer vrutov 8 mm
Potrebné množstvo 1,2 – 2 ks / m2*
Dĺžka vrutov k hrúbke izolačných tabúľ**
225 mm 80 mm
255 mm 100 mm
255 mm 120 mm
275 mm 120 mm
302 mm 140 mm
302 mm 160 mm
335 mm 180 mm
365 mm 200 mm
365 mm 220 mm
397 mm 240 mm
420 mm 240 mm
* v závislosti rozložených krokiev.
** zahrnuté 19 mm – debnenie a 50 mm – kontarlata

Viac sa dozviete z Montážneho návodu:

STIAHNUŤ