V súčasnosti sa už aj komplikovanejšie strešné systémy dajú nadimenzovať veľmi ľahko a rýchlo pomocou projektovania na počítači.
Prenosť výpočtov obmedzuje iba konštrukčná kostra vkladaná do počítača, resp. poskytnuté prípady zaťaženia určujú zadané konštrukčné prvky a záťažové podmienky.
Počas dimenzovania a výpočtov však netreba zabudnúť na kontrolu výsledkov. Takto sa dajú ľahko vyfiltrovať možné chyby.
V manuály Vám uvedieme faktory a dôležité plánovacie princípy ovplyvňujúce výpočty.

Základná hodnota hmotnosti krytiny

Najdôležitejší princíp projektovania je základná hodnota hmotnosti krytiny.
V tomto bode chceme vyvrátiť názor, podľa ktorého betónové škridly sú príliž ťažké, kvôli čomu by mohli nastať problémy.
Pravdou je, že betónová krytina je jedna z najťažších krytín, avšak záťaž škridiel voči celkovému zaťaženiu celej strechy predstavuje iba 15% – 25%.

Základné hmotnosti škridiel Terran:
Základná škridla Vlčanka: 4,5 kg/ks
Základná škridla Danubia: 4,5 kg/ks
Základná škridla Coppo: 4,6 kg/ks
Základná škridla Rundo: 4,4 kg/ks
Základná škridla Zenit: 4,8 kg/ks
Základná škridla Synus: 3,9 kg/ks

Z týchto hodnôt vypočítame hmotnosť krytia na základe sklonu strechy:

Vlčanka, Danubia, Coppo, Synus

Sklon krytiny Druh podstrešia Najmenšie prekrytie Najväčšia vzdialenosť Odporúčaná vzdialenosť laty odkvapu Odporúčaná vzdialenosť laty hrebeňa Spotreba škridiel (ks/m2) Hmotnosť krytiny (kg/m2)
Vlčanka Danubia Coppo Synus
10-15,9° Vodotesné 10 cm 32 cm 34 cm 5 cm 10,58 47,61 48,67 40,64
16-21,9° Tesné 10 cm 32 cm 33 cm 5 cm 10,58 47,61 48,67 40,64
22-29,9° Štandardné 9 cm 33 cm 33 cm 4,5 cm 10,01 45,45 46,46 39,39
nad 30° Štandardné 8 cm 34 cm 33 cm 4 cm 9,8 44,10 45,08 38,22

Pozor! V prípade strešného systému Coppo najmenšia vzdialenosť lát činí 32 cm!

Rundo, Zenit

Sklon krytiny Druh podstrešia Najmenšie prekrytie Najväčšia vzdialenosť Odporúčaná vzdialenosť laty odkvapu Odporúčaná vzdialenosť laty hrebeňa Spotreba škridiel (ks/m2) Hmotnosť krytiny (kg/m2)
Rundo Zenit
15-20,9° Vodotesné 14 cm 28 cm 34 cm 5 cm 11,9 52,36 57,12
21-26,9° Tesné 14 cm 28 cm 30 cm 5 cm 11,9 50,36 57,12
27-34,9° Štandardné 13 cm 29 cm 30 cm 5 cm 11,49 50,56 55,15
35-44,9° Štandardné 12 cm 30 cm 30 cm 5 cm 11,11 48,88 53,33
nad 45° Štandardné *11 cm *31 cm 30 cm 5 cm 10,75 47,3 51,60

* v prípade privenenia škridly príchytkou

Ďalšie informácie ohľadom základných požiadaviek pre podkladné debnenie nájdete na podstránke Sklon strechy a podkladné debnenia.

K jednotlivým konštrukčným prvkom odporúčame nasledujúce hodnoty záťaže:
latovanie, kontralata 4 kg/m2 strechy;
podkladná fólia 0,2 kg/m2 strechy;
krokva (10/15 – 90 cm) 12 kg/m2 strechy;
tepelná izolácia 15-50 kg/m3 v závislosti od materiálu a výrobcu anyagtól
montovaný sádrokartón 60 kg/m2, 96 kg/m2 s dvojitým obkladom bez omietky;
obklad z dosiek (2,4 cm) 12-17kg/m2 strechy

Hodnoty záťaže snehu a vetra sú udávané podľa predpisov EUROCODE.

Hrúbka latovania, rozmery a hustota krokiev je určená z perdpokladanej vlastnej váhy krytiny. Vzdialenosť krokiev je spravidla 80-100 cm, pri väčších vzdialenostiach je potrebné používať hrubšie strešné laty.

Latovanie strechy sa ohne pod tlakom snehu, sily vetra a vlastnej záťaže krytiny. Maximálna hodnota ohnutia je určená štandardom EUROCODE ako 1/200 hodnoty rozponu, čo pri vzdialenostiach krokiev 80 cm činí 4 mm. Väčšie prehnutie nie je dovolené, ani z estetického hľadiska, a na druhej strane zmeny tvaru strechy ovplyvňujú aj dosadenie škridiel. Takto vznikajú napätia/pnutia, ktoré môžu zlomiť laty.

Možnosť ohnutia môžeme znížiť dvoma spôsobmi:

  • buď zvýšime prierez lát, alebo
  • strešné laty podoprieme krokvami, t.j. vytvoríme spojitý nosník.

Dôsledkom týchto opatrení je, že záporný moment laty nachádzajúcej sa pod krokvou zníži kladný moment laty v úseku medzi krokvami. Predlžovanie lát môžeme urobiť aj nad krokvami. Podľa možnosti je potrebné vyhnúť sa uloženiu lát na dvoch podperách.

Držanie a pevnosť strechy sa zvýši zabudovaním strešných lát a dosiek. Príslušenstvom podkladového debnenia krytiny je aj výstuha pripevnená klincom proti silnému vetru.

Strechy zhotovené z produktov spoločnosti Mediterran Slovakia, s.r.o., pri zodpovednom realizovaní patria k strechám, na ktorých sa dobre a bezpečne pohybuje.

Vlčanka
Odporúčané základné hodnoty spojitého zaťaženia k statickým výpočtom:
0,49 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 32,0 cm
0,46 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 34,0 cm
Rundo
Odporúčané základné hodnoty spojitého zaťaženia k statickým výpočtom:
0,52 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 28,0 cm
0,47 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 31,0 cm
Zenit
Odporúčané základné hodnoty spojitého zaťaženia k statickým výpočtom:
0,57 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 28,0 cm
0,52 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 31,0 cm
Danubia
Odporúčané základné hodnoty spojitého zaťaženia k statickým výpočtom:
0,49 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 32,0 cm
0,46 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 34,0 cm
Coppo
Odporúčané základné hodnoty spojitého zaťaženia k statickým výpočtom:
0,48 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 32,0 cm
0,45 kN/m2 v prípade vzdialenosti lát 34,0 cm

Poznámka: Štandard STN EN 490 dovoľuje odchyĺku ± 10% od menovitej hodnoty, tieto hodnoty odporúčame brať do ohľadu z hľadiska bezpečnosti.